Antti Hernesniemi

Why do we smoke ? Miksi poltamme ?